VIP Iktató Light végfelhasználói licenc-szerződés


Jelen Végfelhasználói licenc-szerződés (továbbiakban Szerződés) egy jogi szerződés Ön (magánszemély vagy gazdasági szervezet), mint a rendelkezésre bocsátott VIP Iktató Light szoftvertermék (a továbbiakban: Szoftver) Felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó) és a Falcon-Soft Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1088 Budapest, Búzakéve u. 42/B. Adószáma: 12161535-2-43), mint a szoftvertermék kifejlesztője (a továbbiakban: Szerző) között.

Felhasználási feltételek

A szerződés értelmében a Felhasználó másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy a Szoftvert telepítse és használatba vegye. Szükség esetén a saját adatokkal feltöltött szoftverről biztonsági másolatot készíthet biztonsági vagy archiválási célból. A Szoftvert a Szerző külön írásos engedélye nélkül a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen más(ok) birtokába vagy használatába.

A Szoftver telepítése kizárólag a Szoftver licencben meghatározott munkaállomásokra történő telepítését teszi lehetővé.

A Szoftver használatát biztosító termékszám egyedi, amely azonosítja a Szoftver felhasználóját és a felhasználói licencek számát. A Szoftvert és a használatát biztosító termékszámot a Felhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen harmadik fél birtokába vagy használatába.

Szerző a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket megszegi.

A Szoftver megvásárlásával Ön a vásárlás dátumától számított 1 évig terméktámogatási szolgáltatásban részesül.

A Falcon-Soft Kft. élő terméktámogatási szerződéssel rendelkező ügyfelei ingyenesen letölthetik a szerződésben foglalt programok érvényes terméktámogatási időszakon belül megjelenő frissítéseit.

A Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered.

A Szerző nem garantálja, hogy a Szoftver teljes egészében kielégíti a Felhasználó igényeit. A Szerző felelőssége a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódik és ez alapján az esetleges kártérítés összege nem haladhatja meg a Felhasználó által vásárolt Szoftver használati jogának ellenértékeként kifizetett összeget.

A licenc-szerződés a számla keltétől a megszüntetésig érvényes. Felhasználó megszüntetheti a szerződést oly módon, hogy a Szoftvert és annak bármely formában létező valamennyi másolatát megsemmisíti. Egyéb jogokra vonatkozó jogfenntartás mellett a Szerző a jelen szerződést felmondhatja és a további szoftverhasználatot megtilthatja, amennyiben a Felhasználó a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket és feltételeket megszegi. Ebben az esetben a Felhasználó köteles a Szoftver összes példányát haladéktalanul megsemmisíteni, a használati joga megszűnik.

A Falcon-Soft Kft. igazolást ad a Szoftver jogtisztaságára vonatkozóan. A Szerző garantálja a Szoftvert tartalmazó adathordozó anyag- és gyártási hiba-mentességét, rendeltetésszerű használat esetén a Szoftver átvételtől számított 30 napig jótállást vállal. A programokra vonatkozó jótállás érvényesítése a Falcon-Soft Kft. telephelyén (1134 Budapest, Lehel u. 11.) történik. A Szerző visszavásárlási garanciát nem vállal. Az adathordozó esetleges sérülése esetén a Szerző térítésmentesen új adathordozót biztosíthat a Felhasználónak.

A programhiba bejelentése csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak Falcon-Soft Kft. telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Falcon-Soft Kft. jogosult. Ha a hiba nem minősül programhibának, akkor a Felhasználó köteles a hibaelemzésért, és a hiba megoldásáért az aktuálisan érvényes szolgáltatási árlista alapján megállapított díjat kifizetni.

Vegyes rendelkezések

Ezen Szerződés érvényessége és teljesítése tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Felek jogvitájuk eldöntésére a Szerző székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, amennyiben vitájukat békés úton nem tudják rendezni.